Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Identiteit van de onderneming
Photohodister
Hodister Erwin
Flor Alpaertsstraat 43
2600 BERCHEM
+32 471 58 52 10
BTW BE 0738 706 270

1. ALGEMEEN
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Photohodister zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Photohodister zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. PRODUCTEN
2.1 De aangeboden producten worden door Photohodister zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld op het internet en/of in schriftelijke aanbiedingen. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (b.v. kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Sophiesticated aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die Photohodister voor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door Photohodister gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht. Photohodister is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

4. AANBIEDINGEN
4.1 Alle aanbiedingen van Photohodister zijn vrijblijvend en Photohodister behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

5. BESTELLEN EN BETALEN
5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Photohodister. Phtotohodister behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Photohodistdr stelt hiervan de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk (per e-mail) op de hoogte.
5.2 Photohodister verzendt de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
5.3 Betalingsmethoden

  • Overschrijving
  • Bancontact/Mister Cash
  • Visa / Mastercard
  • Cash bij afhaling (na afspraak)

6. LEVERING
6.1 Photohodister streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 10 werkdagen. Photohodister kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de tijd die bpost doet over het afleveren van verzonden bestellingen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan bericht bij de gedeeltelijke levering, schriftelijk (op de bestelbon of per e-mail) of telefonisch.
6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.
6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is. In dit geval brengen we u op de hoogte hiervan uiterlijk op het moment van de gedeeltelijke levering. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Photohodister zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorgen.

7. VERZENDEN
7.1 Photohodister verzendt alle bestellingen via bpost tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Photohodister is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij bpost. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
7.3 Photohodister is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens. Extra kosten die hieruit voortkomen, zullen ten laste van de klant gelegd worden.

8. RETOURNEREN & HERROEPINGSRECHT

Indien een consument ontevreden is en een aangeschaft kunstwerk wenst te retourneren, dan dient de consument het aldus geleverde binnen 14 kalenderdagen na aankoop in oorspronkelijke staat en verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren. Koper dient dit aan Photohodister te melden. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door consument betaalde bedrag onder aftrek van de bezorgkosten (20 euro, per art) binnen redelijke termijn worden terugbetaald. (bedrijven/instellingen kunnen online bestellingen/orders niet retourneren/annuleren) Schade door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt doorberekend aan de consument. 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Photohodister voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Photohodister is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 Photohodister aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit plaatsing van fine art geleverd door Photohodister.
9.3 Op overeenkomsten tussen Photohodister en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen enkel bedongen worden voor de rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden opgemaakt op 07 Januari 2021

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.